God Bless Africa
Album/MovieAll the Hits
ArtistsMzwakhe Mbuli
Time5:18
File Type
MP3MP4
Download MP3
Download MP4
LyricsShow All

God bless Africa lyrics Mzwakhe Mbuli
Our land and sea, Our land and sea
God bless Africa for the sons and daughters
Thy will be done, Thy will be done
God bless Africa for the sons and daughters
UJehovah walithanda izwe kangaka, waze wanikela nge indodana yake ezelwe yodwa
Ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi khepha abenokuphila okunaphakade
For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever
Believes in Him should never die but have eternal life.
Wathi uJesu sekubona isixuku wenyukela entabeni wabafundisa wathi
Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo
Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa
Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba
Babusisiwe abalambele labomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa
Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekhileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu
Babusisiwe abantu abalamulayo ngokuba kuyatshiwo ngabantwana bakaNkulunkulu
Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo,
Nibusisiwe nxabenithuka benizingela beqamba amanga ngenxa yami
Jabulani ngokuba umvuzo wenu m'khulu ezulwini
lina ningusawothi womhlaba, lina
niyikukhanya kwezwe
God bless Africa for the sons and daughters
Thy will be done, Thy will be done
God bless Africa for the sons and daughters
Lingamangali bazalwani uma izwe linizonda
Masingathandi ngezwi nangolimi
Kodwa ngezenzo nangeqiniso
Yonke im'bhalo iphefumlwelwe ngoNkulunkulu
Ilungele ukufundisa, ilungele ukusola
Ilungele ukuqondisa, ilungele ukuyala ekulungeni
U Paulo wathi kuTimothi, Noma ngangingo hlambalazayo
Noma ngangi ngozingela amakholwa
Noma ngangi ngohluphayo
Kodwa ngahawukelwa, ngathola umusa
Ngathethelelwa, ngangikwenza konke lokhu ngokungazi, nokungakholwa
Blessed is the man who makes the lord his trust
Ubusisiwe omuntu obeka ithemba lakhe kuJehovah
Our land and seas, Our land and seas
God bless Africa for the sons and daughters
The word of God is profitable for teaching, for reproof,
For correction, for training in righteousness
That the man of God may be complete, equipped for every good work.
Umasithi asina sono siyazikohlisa, futhi neqiniso alikho kithi,
Umasivuma izono zethu uthembekhile, uJesu uthembekile
Umasivuma izonozethu, ulungile ukuba asithethelele izono,
Asihlambulule kube konke ukulunga kwethu,
Yonke inyama injengo tshani, bonke ubukhosi bunjenge mbali
Utshani buya buna, imbali iyabhuthuluka khepha izwi lika Jehovah limikhuze kube phakade,
the grass withers and the flower falls but the word of God Abides forever.
Our land and sea, our land and sea
God bless Africa for the sons and daughters
Thy will be done, thy will be done
God bless Africa for the sons and daughters
Lyrics compiled by Nonhlanhla Marodze, Busisiwe khumalo and Clive Jabangwe on

Top Songs Recommend

In addition to the current God Bless Africa lyrics, mp3, mp4 download from Mp3yolo, we also provide a song search function. You only need to enter the song name in the search box below, you can easily get the song MP3, Mp4 files. This is very convenient. On the Mp3yolo homepage you can also enter the YouTube URL to convert to YouTube mp3.

Run for Cover (Full video)
Sugababes
WOP (Official Dance Mix)
J. Dash
映画 "王様とスケーター"より「Shall We Skate?」
松司馬拓 featuring The Soulmatics
Through the Fire and Flame
8 Bit Era
Street
Mr. Probz
C'est La Vie
Booba
Sabrosura (DJ Laz Super Bass mix)
DJ Laz
Sponji Reggae
Black Uhuru
The Apprentice (feat. Rag'n'Bone Man, Zebra Katz & RAY BLK)
Gorillaz feat. Zebra Katz, RAY BLK & Rag'n'Bone Man
Acid Techno Etude – Studio Version
Zeropage
lovely (with Khalid)
Billie Eilish feat. Khalid
Sexy Lad
MC MAGIC of NB RIDAZ